Hii mobile 10+2

ההצטרפות הינה בכפוף לתנאי התכנית.

תכנית "Hii mobile 10+2"  כוללת 5000 דקות, 5000  SMS ו-10GB נפח גלישה. התשלום החודשי הקבוע בתכנית הינו 49 ₪ במהלך 12 החודשים הראשונים ( בצורה של חיוב 69 ₪ לחודש וזיכוי מהתשלום החודשי הקבוע של 20 ₪ בחודש) ו- 69 ₪ מהחודש ה- 13 ועד החודש ה- 24. למנוי במהלך  24 החודשים הראשונים, כאשר ב- 12 החודשים הראשונים יינתן זיכוי של 20 ₪ לחודש כך שהמחיר בפועל יהיה 49 ₪ ו 69 ₪ בחודש ה 13 עד החודש ה- 24. החל מהחודש ה- 25 המחיר יעמוד על 89 ₪ התעריף נתון לעדכון מעת לעת.

דקות כלולות – בחיוג אל מנויי מפעילי תקשורת ישראלים, בישראל. SMS כלולים – במשלוח הודעות SMS מהמכשיר אל מנויי מפעילים סלולארים ישראלים, בישראל, לא כולל מספרי פרימיום, ג'וואל, פלטל וכו'. תעריף דקת שיחה / הודעת SMS (לפי העניין )מעבר לכמות הדקות/הודעות הכלולות במסלול : 19 אג'.

לפירוט יעדים שאינם נכללים במכסות הדקות וההודעות שבמסלול ושהחיוג אליהם יחויב בתשלום (מספרי פרימיום, מפעילים פלשתינאים וכד') יש לעיין בהסכם. המידע הינו תמציתי, למידע מפורט עיין בהסכם.

קצב העברת נתונים במסגרת נפח העברת הנתונים הכלול במסלול החיוב יהיה על פי המהירות המקסימאלית המתאפשרת ברשת פלאפון במועד הגלישה בפועל (לא כולל שדרוגי רשת עתידיים) ועל ידי המכשיר שברשותך (הבהרות לעניין זה בהסכם ההצטרפות). המהירות הינה עד לנפח הגלישה הכלול בחבילת הגלישה. בסיום הנפח הכלול במסלול, תעודכן עבורך אוטומטית

חבילה נוספת של GB2 בעלות של 9.9 ₪ , מקסימום 5 חבילות לאחר מכן הגלישה תיעצר.

**בונוס גלישה לצעירים -** הבונוס מיועד  אם המנוי מגיל 9 ועד גיל 25  או סטודנטים בכפוף למשלוח צלום של תעודת הזהות/תעודת חייל סדיר /תעודת סטודנט. לאחר קבלת צילום התעודה ואימות הנתונים, תעודכן הטבת הגלישה תוך 5 ימי עסקים

 

חבילת All ii need:

החבילה כוללת שירותים ייחודיים לפלאפון ומתקדמים בשוק:
Super TV, musix ו-PelephoneCloud

החבילה ניתנת ללא עלות כל עוד המנוי במסלול החיוב. מעבר מסלול יבטל את החבילה לידיעתך, מעבר לתכנית זו מתכנית פלאפון כרוך בהחלפת כרטיס ה- SIM שברשותך לכרטיס SIM אחר ללא תשלום. תוך מס' ימים מבקשתך למעבר לתכנית זו יישלח אליך כרטיס SIM  חדש, אל כתובתך המעודכנת בפלאפון. כרטיס ה-SIM יהיה בתוקף ל-30 יום מהיום בו ישלח אליך. לאחר פקיעת תוקף הכרטיס, לא ניתן יהיה לעבור לתכנית זו. עם קבלת כרטיס ה-SIM החדש עליך להיכנס לאתר Hii mobile  בכתובת https://www.hiimobile.co.il ולבצע הפעלה של הכרטיס על פי ההנחיות בגלויה המצורפת לכרטיס ועם ביצוע ההנחיות ניתן יהיה להשתמש בו. עד לשימוש בכרטיס ה-SIM החדש ברשת, יחולו תנאי התכנית הקודמת. לאחר תחילת שימוש בכרטיס הSIM  החדש, תיכנס תכנית זו לתוקף בתחילת מחזור החיוב שלאחר חיבור כרטיס ה SIM  החדש לרשת פלאפון.

במעבר של לקוחות פלאפון/ וואלהHiimobile / youphone  לתכנית זו , קיים חיוב חד פעמי בגין דמי מעבר בסך 99 ש"ח  הסכום ייגבה עבור כל מנוי שיעבור לתוכנית.

במעבר של לקוחות פלאפון/ וואלה/ !mobile youphone לתכניות Hii Mobile

ובכפוף לתנאי ההטבה

לתשומת ליבכם, מעת לעת מוצעות מגוון תוכניות והטבות מוזלות במרכזי השירות/ במוקדים הטלפוניים. הנכם מוזמנים לפנות באמצעים אלה ולבחון את ההצעות.

פלאפון רשאית להפסיק את התכנית בכל עת, לפי שיקול דעתה. התכנית מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד. המחירים כוללים מע"מ. 
פלאפון תקשורת בע"מ ח.פ 511076572